តើអ្នកចង់រកសុីបែបថ្មីដែរទេ?

លោកគ្រូ សំ កុសលនឹងជួយលោកអ្នកដែលជាសហគ្រិនជំនាន់
ក្រោយរបស់កម្ពុជា ហ៊ានចេញរកសុីសម្រេចក្តីស្រមៃរបស់ខ្លួន

វគ្គសិក្សារយះពេលវែង

ABOUT SAMKOSAL.COM

Building a Better Cambodia

ប្រទេសយើងអភិវឌ្ឍក្រោយគេ តែបើយើងគ្រប់គ្នានាំគ្នាប្រឹងឲ្យត្រូវនិងឲ្យខ្លាំង នោះយើងនឹងមិននៅឆ្ងាយពេកពីគេនោះទេ។ Samkosal.com ជឿលើការចេញរកសុីថាជាមាគា៌មួយដែលនឹងជួយធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាអាចតាមទាន់ប្រទេសជិតខាងបាន។

យើងក៏ជឿដែរថា គំនិតរកសុីបែបថ្មី គំនិតរកសុីដែលត្រូវ រួមជាមួយសហគ្រិនជំនាន់ក្រោយ ដែលពោរពេញដោយការតាំងចិត្តស៊ូនឹងការលំបាក ដែលពេញដោយគំនិតច្នៃប្រឌិត នឹងចូលរួមកសាងប្រទេសកម្ពុជាមួយដែលគ្រប់គ្នាចង់រស់នៅ។

SOME IMPORTANT FACTS ABOUT SAM KOSAL

2500

សិស្សវគ្គខ្លី

10

សិស្សជំនិត

1

Book Published

2

ក្រុមហ៊ុន

TAKE YOUR ACTION TODAY

ចាប់ផ្តើមក្តីស្រមៃអ្នកនៅថ្ងៃនេះជាមួយលោកគ្រូសំកុសល

ជីវិតអ្នករកសុី

អ្នកត្រូវការ ធ្វើត្រូវ តែម្ដងគត់ដើម្បីជោគជ័យ

រកសុីគឺជាការពិសោធន៍នូវគំនិតដែលយើងមិនច្បាស់ តែយើងគិតថាគំនិតនោះល្អ អាចជួយដល់មនុស្សជាតិបាន ពិសោធន៍ឲ្យចេញលទ្ធផល។ ដំណើរការរកសុី ជាដំណើរការនៃការពិសោធន៍ ហើយក្នុងដំណើរនោះគឺមានកំហុសច្រើនណាស់កំពុងរង់ចាំអ្នក តែចុងក្រោយបំផុតនៃការពិសោធន៍នោះ អ្នកនឹងឃើញពន្លឺនៃផ្លែផ្ការ របស់ការពិសោធន៍ ក្រោយអ្នកធ្វើត្រូវតែម្តងគត់នៅទឹកចុងក្រោយ…

ក្លាយជាសិស្សជំនិតរបស់លោកគ្រូ សំ កុសល

CLOSE
CLOSE